Chcemy, aby propozycja programowa ZDOBYWCY TREFLA była ponadczasową i systemową pracą z bohaterem Chorągwi Wielkopolskiej. Pierwsza edycja składa się z całościowych zadań w metodykach proponowanych na przestrzeni trzech lat.

 • Trefl mogą zdobywać zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy, seniorzy. Trefl zdobywany jest w każdej metodyce zespołowo i indywidualnie.
 • W każdym Hufcu pieczę nad realizacją propozycji programowej ma z-ca Komendanta Hufca ds. programu. Zadaniem drużynowego jest motywowanie członków swojej jednostki do pracy z bohaterem Chorągwi.
 • Propozycję realizuje się od 10.12 do 20.02. Udział w propozycji zgłasza się za pomocą odpowiedniego linku podanego na stronie chorągwi co rocznie do 10 grudnia.
 • Cykl pracy z propozycją dla drużyn i gromad wynosi 3 lata nieprzerwanej, śródrocznej pracy. Propozycja zakłada, że przystąpić do niej można każdego roku do dn. 10 grudnia.
 • Trefl jest odznaką zdobywaną indywidualnie za realizację co najmniej trzech zadań.
 • Odznaczenie to otrzymuje się już po pierwszym roku pracy z propozycją. Wręcza je drużynowy.
 • Trefl występuje w dwóch kolorach. Srebrny przewidziany dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych oraz wędrowników, oraz w złotym, którego otrzymać mogą instruktorzy oraz seniorzy harcerscy posiadający stopień co najmniej przewodnika.
 • Instruktor-drużynowy otrzymuje Trefla za koordynowanie zdobywania odznak przez swoich podopiecznych.
 • Instruktorzy niebędący funkcyjnymi zdobywają Trefla realizując zadania przewidziane do ich wieku. Pieczę nad nimi sprawuje bezpośredni przełożony bądź szef kręgu, jeśli do takiego należą.
 • Tasiemka biało-czerwona jest wyróżnikiem zdobywanym drużynowo za trzyletnią, regularną pracę z propozycją, Ponadto, po przesłaniu raportu otrzymują tytuł Drużyny Zdobywców Trefla oraz stosowny certyfikat. Tytuł nadawany jest jednorazowo.
 • Wyróżnik i oznaczenie go na mundurze Działając zgodnie z Regulaminem mundurowym ZHP wprowadzonym Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 93/2019 z dnia 22 października 2019 r. część A punkt 6, na noszenie na kołnierzykach po lewej stronie mundurów zuchów, harcerzy i instruktorów Chorągwi Wielkopolskiej wyróżnika propozycji programowej „Zdobywcy Trefla”,